Transport (Village-Wise)

S.No. VILLAGE KMS.
1. Acchanpur 10
2. Agondh 10
3. Ahmenpur 10
4. Ahun 11
5. Alipura-Viran 12
6. Amupur 6
7. Badnara 8
8. Baloo 11
9. Barsana 20
10. Bastali 4
11. Bazida-Roran 14
12. Brass 4
13. Budanpur 9
14. Chakda 8
15. Chaurkarsa 14
16. Dacher 9
17. Dussain 14
18. Gobind Garh 14
19. Gohida 10
20. Gonder 8
21. Gullarpur 12
22. Gunyana 6
23. Habri 16
24. Hatlana 13
25. Jalala Viran 12
26. Karnal 20
27. Katlahri 13
28. Kuchpura 8
29. Mahmel 7
30. Majra-Roran 12
31. Manjura 12
32. Mohri-Jagir 11
33. Nissing 4
34. Peont 13
35. PremKhera 9
36. Raman-Ramani 15
37. Ranjit Nagar 7
38. Rasina 8
39. Ruksana 13
40. Sambhli 10
41. Sanch 9
42. Seodi 11
43. Singhra 8
44. Sirsal 10
45. Teontha 15